The homework assignment is in Dutch, since the final exam will be in Dutch too. If you’re not a native speaker please contact your teacher.

Opdracht 1

 1. Installeer een LaTeXdistributie op je eigen computer.
 2. Test je installatie door in TeXworks een voorbeeld te compileren.

Opdracht 2

Zet twee huiswerkopgaven van Stochastiek 1 in LaTeX. Kies zelf welke twee. Als je geen Stochastiek 1 volgt, kies dan twee opgaven uit Basiswiskunde. Wel graag met een beetje LaTeX-uitdaging.

 1. Gebruik de volgende modelcode.
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{mathtools, amssymb, amsthm}
\usepackage[dutch]{babel}

\theoremstyle{definition}
\newtheorem{opgave}{Opgave}
\theoremstyle{remark}
\newenvironment{oplossing}{\begin{proof}[Oplossing]}{\end{proof}}
\newenvironment{uitwerking}{\begin{proof}[Uitwerking]}{\end{proof}}
\newenvironment{bewijs}{\begin{proof}[Bewijs]}{\end{proof}}

\title{Opgaven Stochastiek 1}
\author{O.\ P.\ Losser, 1234567}

% eigen gedefinieerde commando's
\DeclareMathOperator{\ggd}{ggd}

% Document
\begin{document}

% Kopregel
\maketitle

% Opgave
% Stel de teller in als je niet bij opgave 1 wil beginnen.
% De teller telt automatisch door. Je gebruikt setcounter dus alleen als
% nummers worden overgeslagen.
% \setcounter{opgave}{0}

\begin{opgave}
Hier de tekst van de opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\begin{opgave}
Hier de tekst van de volgende opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}
\begin{opgave}
Hier de tekst van de volgende opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\setcounter{opgave}{6}

\begin{opgave}
Voorbeeld van een opgave met een andere nummering
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\end{document}
 1. Zet de uitwerking van twee huiswerkopgaven uit Stochastiek 1 in LaTeX. Maak deze opdracht zelfstandig — van alleen maar meekijken leer je niks.

 2. Submit je werk op Canvas: zowel tex-bestand als pdf-bestand submitten. Je log-bestand mag geen LaTeX-errors meer vermelden. Deadline: zondagavond 9 januari, 24:00 uur. Niet veel later sluit deze assigment en kun je niet meer inleveren.

Belangrijk om op te letten:

 • Alle wiskundetekens tussen enkele dollars, dus de stochast $X$ — anders gezegd: alle wiskunde zoveel mogelijk tussen dollars (niet alleen de moeilijke stukken)
 • Geen harde returns (\newline of \) waar het niet hoeft, zeker niet na elke zin of regel. De algemene regel is: zoveel mogelijk LaTeX de alinea laten opmaken.
 • Geen harde returns of witregels voor of na een wiskunde display (tenzij de alinea daar eindigt).
 • Lange formules niet achter of onder elkaar breien, maar tussen \[ \] of in \begin{align} \end{align}.
 • Verschil \begin{align} en \begin{align*} (voor de leesbaarheid) (geen \eqnarray gebruiken, is ouderwets)
 • Zinnen beginnen met hoofdletters, eindigen met punt.
 • Operatoren in LaTeX: er is het verschil tussen $log x$ en $\log x$ — definieer zonodig je eigen operator.
 • Vermijd hoerenjongens: vergelijking~2 is beter dan vergelijking 2, omdat LaTeX nooit afbreekt bij een ̃ (anders gezegd: een ̃ is een non breaking space).