Opdracht 1

 1. Installeer een LaTeXdistributie op je eigen computer.
 2. Test je installatie door in TeXWorks een voorbeeld te compileren.

The homework assignment is in Dutch, since the final exam will be in Dutch too. If you’re not a native speaker please contact your teacher.

Opdracht 2

Zet twee opgaven van huiswerkset 6 van Stochastiek 1 in LaTeX. Kies zelf welke twee. Als je geen Stochastiek 1 volgt, kies dan twee opgaven uit Basiswiskunde. Wel graag met een beetje LaTeX-uitdaging.

 1. Gebruik de volgende modelcode.
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{mathtools, amssymb, amsthm}
\usepackage[dutch]{babel}

\theoremstyle{definition}
\newtheorem{opgave}{Opgave}
\theoremstyle{remark}
\newenvironment{oplossing}{\begin{proof}[Oplossing]}{\end{proof}}
\newenvironment{uitwerking}{\begin{proof}[Uitwerking]}{\end{proof}}
\newenvironment{bewijs}{\begin{proof}[Bewijs]}{\end{proof}}

\title{Opgaven Stochastiek 1}
\author{O.\ P.\ Losser, 1234567}

% eigen gedefinieerde commando's
\DeclareMathOperator{\ggd}{ggd}

% Document
\begin{document}

% Kopregel
\maketitle

% Opgave
% Stel de teller in als je niet bij opgave 1 wil beginnen.
% De teller telt automatisch door. Je gebruikt setcounter dus alleen als
% nummers worden overgeslagen.
% \setcounter{opgave}{0}

\begin{opgave}
Hier de tekst van de opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\begin{opgave}
Hier de tekst van de volgende opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}
\begin{opgave}
Hier de tekst van de volgende opgave.
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\setcounter{opgave}{6}

\begin{opgave}
Voorbeeld van een opgave met een andere nummering
\end{opgave}

% oplossing
\begin{oplossing}
Hier de tekst van de uitwerking.
\end{oplossing}

\end{document}
 1. Zet de uitwerking van twee opgaven naar keuze van dit stencil in LaTeX. Maak deze opdracht zelfstandig — van alleen maar meekijken leer je niks.

 2. Submit je werk op Blackboard: zowel tex-bestand, log-bestand als pdf-bestand submitten. Je log-bestand mag geen LaTeX-errors meer vermelden. Deadline: zondagavond 15-1, 24:00 uur. Niet veel later sluit deze assigment en kun je niet meer inleveren. Niet ingeleverd? Dan geen feedback.

Belangrijk om te onthouden.

 • Alle wiskundetekens tussen enkele dollars, dus de stochast $X$ — anders gezegd: alle wiskunde zoveel mogelijk tussen dollars (niet alleen de moeilijke stukken)
 • Geen harde returns (\newline of \) waar het niet hoeft, zeker niet na elke zin of regel. De algemene regel is: zoveel mogelijk LaTeX de alinea laten opmaken.
 • Geen harde returns of witregels voor of na een wiskunde display (tenzij de alinea daar eindigt).
 • Lange formules niet achter of onder elkaar breien, maar tussen [ ] of in \begin{align} \end{align}.
 • Verschil \begin{align} en \begin{align*} (voor de leesbaarheid) (geen \eqnarray gebruiken, is ouderwets)
 • Zinnen beginnen met hoofdletters, eindigen met punt.
 • Operatoren in LaTeX: er is het verschil tussen $log x$ en $\log x$ — definieer zonodig je eigen operator.
 • Vermijd hoerenjongens: vergelijking~2 is beter dan vergelijking 2, omdat LaTeX nooit afbreekt bij een ̃ (anders gezegd: een ̃ is een non breaking space).