In deze les behandelen we vuistregels bij het schrijven van wiskunde. De eerste paragraaf gaat over het opschrijven van wiskunde in het algemeen. De vuistregels hiervoor zijn onafhankelijk van LaTeX. De tweede paragraaf gaat over goed LaTeXen. Ziehier een pdf-versie van de schrijfgids.

A. Wiskunde opschrijven

Nieuwe wiskunde bedenken is knap, maar het goed opschrijven is net zo waardevol. Door aandacht te besteden aan de volgende punten help je de lezer van je tekst enorm.

A.1. Schrijf zinnen met een hoofdletter en een punt

Een wiskundetekst is niet anders dan elke andere Nederlandstalige tekst. Een tekst bestaat uit zinnen. Elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.

Je dient een zin niet te beginnen met een formule. Je zet er woorden voor:

Er geldt $a=1$. We zien dat $f(1) = \pi$.

Voor symbolen geldt hetzelfde:

Het getal $n$ is belangrijk. De functie $f$ is reëel.

Een zin eindigt altijd met een punt, ook als de zin op een formule eindigt:

Neem een geheel getal $n \not= 0$ en definieer \[ (\Z/n\Z)^* = \{a \in \Z/n\Z : \gcd(a, n) = 1\}. \]

Als een zin na een formule doorgaat, schrijf dan een passend leesteken, bijvoorbeeld een komma:

Het teken definieert voor $n \geq 2$ een surjectief homomorfisme \[ \varepsilon : S_n \to \{+1, -1\}, \] met andere woorden, $\varepsilon(\sigma \tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$ voor alle $\sigma,\tau \in S_n$.

A.2. Verdeel de tekst in alinea’s en paragrafen

Zinnen die inhoudelijk samenhangen vormen een alinea. Het begin van een alinea heeft een inspringing zodat de lezer ziet dat er een nieuwe alinea begint. De eerste alinea na een kopje heeft geen inspringing, omdat daar duidelijk is dat een nieuwe alinea begint.

Alinea’s die inhoudelijk samenhangen vormen samen een paragraaf. Paragrafen kun je van elkaar scheiden met kopjes.

A.3. Schrijf goed Nederlands

Schrijf schrijftaal.

In eerste instantie zal er misschien spreektaal uit je toetsenbord komen, maar pas dat aan in een volgende redactieslag. Bijvoorbeeld, je zegt ‘in de $\mathbb{R}^2$’, maar je schrijft ‘in $\mathbb{R}^2$’.

Schrijf telwoorden uit tot en met twintig.

Bijvoorbeeld:

één functie, twee variabelen, drie ondergroepen.

Uitzondering: getallen als wiskundige objecten schrijf je met cijfers:

Er zijn zeven partities van 5.

Schrijf samenstellingen aaneen.

In het Nederlands schrijven we – anders dan in het Engels – samenstellingen aan elkaar, met een verbindingsstreepje als dat de leesbaarheid verbetert:

differentiaalvergelijking, $x$-waarde, kubusopstapeling, computersimulatie.

A.4. Schrijf in- en uitleidingen

Help de lezer door elk hoofstuk te beginnen met een inleiding. In een inleiding vertel je de kern van het verhaal in gewone-mensentaal: wat wil je bereiken, waarom en hoe. Begin bijvoorbeeld met een bruggetje naar de vorige hoofdstukken:

In het vorige hoofdstuk zagen we dat $a$ gelijk is aan $b$. Nu bekijken we of $a$ gelijk is aan $c$.

Aan het eind van een hoofdstuk doe je hetzelfde met een uitleiding: je vertelt wat je gedaan hebt en waar dat toe geleid heeft. Je kunt ook een bruggetje leggen naar wat volgt:

In de volgende hoofdstukken gaan we dit resultaat toepassen.

Ook tussen definities en stellingen kun je de lezer helpen met in- en uitleidingen. Leg uit wat je gedaan hebt, en wat je nu wilt weten.

Deze in- en uitleidingen schrijf je meestal niet meteen, maar in tweede instantie. Dat helpt je ook met nadenken over je tekst.

A.4. Wees zorgvuldig met naamgeving

Kies geschikte symbolen voor je variabelen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om gehele getallen met $n$ of $m$ aan te duiden en functies met $f$ of $g$. Het is vooral belangrijk dat de naamgeving consistent is. Pas ook op met symbolen die op elkaar lijken, zoals $1$ en $l$ (in dit geval kun je $l$ door $\ell$ (\ell) vervangen).

Geef objecten alleen een naam als dat nodig is. In het volgende voorbeeld is de variabele $N$ overbodig:

Stelling A.1. Elk natuurlijk getal $N$ heeft een unieke factorisatie in priemgetallen.

A.5. Vind een balans tussen woorden en symbolen

Wiskundestudenten zijn vaak geneigd alles in formules uit te drukken en gewonemensentaal te vermijden. Vergelijk:

De grootste gemene deler van $a$ en $b$, geschreven $\ggd(a, b)$, is het grootste gehele getal dat zowel $a$ als $b$ deelt.

We definiëren: $\ggd(a,b) = {\max{ \{d \in \N_{>0} : d | a \wedge d | b \}} }$.

De tweede definitie is weliswaar korter, maar is het beter leesbaar dan de eerste? Vermijd fomules als ze niet nodig zijn. “A good attitude to the preparation of written mathematical exposition is to pretend that it is spoken. Pretend that you are explaining the subject to a friend on a long walk in the woods, with no paper available.” [Halmos]

A.6. Nummer formules wanneer nodig

Geef een expressie in een display een nummer dan en slechts dan als je het nummer gebruikt in een verwijzing.

A.7. Geef figuren en tabellen een onderschrift

Iemand die je verslag of scriptie leest, zal dit in eerste instantie nooit van voor naar achteren doen, maar eerder bladerend. Figuren en tabellen worden dan het meest bekeken. Zorg daarom voor een onderschrift dat zich ook zelfstandig laat lezen. Zo nodig verplaats je een deel van de uitleg van de tekst naar het onderschrift.

A.8. Gebruik displays als dat nodig is

Een wiskundige expressie in de tekstregel zoals $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}$ valt minder op dan dezelfde expressie op een eigen regel:

\[ \zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}. \]

We noemen een tekstvak met een expressie op een eigen regel een display. Een expressie in de tekstregel noemen we een inline expressie. Er zijn een aantal redenen om een expressie in een display te zetten:

 1. de expressie is belangrijk
 2. er wordt naar de expressie verwezen
 3. de expressie is lastig te lezen in een tekstregel, bijvoorbeeld een ingewikkelde integraal
 4. de expressie is te groot voor een tekstregel, bijvoorbeeld een matrix.

Als je alle formules inline zet, krijg je een ‘dichte’ tekst die moeilijk leesbaar is, tenzij je bijna helemaal geen formules hebt. Formules in display zorgen voor een beetje ‘lucht’ in je tekst. Maar pas op: teveel formules in display zetten, is als praten met de klemtoon op alle lettergrepen. Zorg dus voor een goede balans tussen inline formules en formules in display: gebruik alleen displays als die nodig zijn (zie bovenstaande opsomming).

Een expressie die te groot is voor een tekstregel kun je soms anders schrijven, zodat geen display nodig is. Je kunt bijvoorbeeld de expressie $\frac{f+2}{f+1}$ vervangen door $(f+2)/(f+1)$.

A.9. Geef definities en stellingen de juiste opmaak.

Belangrijke definities en stellingen zet je in een eigen alinea die begint met een kopje Definitie 1. of iets dergelijks. Geef deze definities en stellingen een nummer en gebruik dezelfde ‘teller’ door de hele tekst. Zet voor en na definities en stellingen een witregel. Zet definities in romeins font en het begrip dat gedefinieerd wordt cursief:

Definitie A.2. Een even getal is een getal dat geheel deelbaar is door 2.

Stellingen, proposities, lemma’s, etc. worden traditioneel cursief gezet:

Stelling A.3. Het getal $n^5 - n$ is deelbaar door 10 voor alle $n\in\N$.

Belangrijk is dat je niet handmatig de opmaak instelt, maar het amsthm-package gebruikt. We zullen in de volgende les zien hoe dat moet. Gebruik \emph om in definities het gedefinieerde begrip cursief te zetten.

B. LaTeX

In deze paragraaf bespreken we een aantal goede vuistregels bij het gebruiken van LaTeX. Veel van deze vuistregels hebben we al eerder gezien.

B.1. Gebruik en maak structuurcommando’s

De kracht van LaTeX is de mogelijkheid om een tekst structuur te geven zonder de opmaak vast te leggen. Een tekst krijgt structuur met commando’s als

Opmaakcommando’s zijn bijvoorbeeld

Gebruik in de tekst alleen structuurcommando’s. Schrijf dus:

Een \emph{even} getal is een getal dat geheel deelbaar is door 2.

niet:

Een \textit{even} getal is een getal dat geheel deelbaar is door 2.

De opmaak van de elementen van de structuur regel je in de preamble. Maak structuurcommando’s bij met \newcommand als dat nodig is.

B.2. Houd je texcode netjes

Het schrijven van nette code voorkomt fouten en maakt het gemakkelijker om later iets terug te vinden. Een vuistregel is de code te schrijven zoals de uitvoer eruit ziet. We geven een aantal voorbeelden.

Zet de commando’s voor een display op aparte regels:

We vinden
\[
x = 10.
\]

Zet \begin en \end-commando’s van omgevingen op aparte regels:

\begin{equation}
\label{eq:pyth}
a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}

In een align-omgeving, tabel of matrix zet je de ampersands onder elkaar:

\begin{align*}
x &= 1 + 1 + 8 \\
 &= 2 + 8 \\
 &= 10
\end{align*}

Gebruik lege regels tussen tekstelementen:

\section{Inleiding}
Dit is een inleiding. In een inleiding vertel je kort waar de tekst over
gaat.

\section{Stelling}
Hier geven we een stelling.

\begin{stelling}
Er zijn oneindig veel priemgetallen.
\end{stelling}

\begin{proof}
Stel er zijn eindig veel priemgetallen.
\end{proof}

\section{Conclusie}
Hier staat een conclusie.

Het gedeelte van de code voor \begin{document} heet de preamble. Nieuwe commando’s definieer je in de preamble. Ingewikkelde commando’s licht je toe met commentaar.

B.3. Typ geen lege regel als dat niet moet

Een lege regel in je code is een commando; het markeert het begin van een nieuwe paragraaf. Houd hier rekening mee bij het toepassen van B.2.

Een veelgemaakte fout is het schrijven van een witregel na een display terwijl de alinea doorloopt. Het resultaat is een onterechte inspringing (onder).

We beschouwen het symmetrische polynoom \[ (X_1 - X_2)^2. \] Dit is ten duidelijkste een symmetrisch polynoom.
We beschouwen het symmetrische polynoom
\[
(X_1 - X_2)^2.
\]
Dit is ten duidelijkste een symmetrisch polynoom.
We beschouwen het symmetrische polynoom \[ (X_1 - X_2)^2. \]         Dit is ten duidelijkste een symmetrisch polynoom.
We beschouwen het symmetrische polynoom
\[
(X_1 - X_2)^2.
\]

Dit is ten duidelijkste een symmetrisch polynoom.

B.4. Gebruik Babel

LaTeX behandelt een tekst standaard als Engelse tekst. Dat zie je aan de inhoudsopgave, data, figuren, tabellen, en aan de afbreking van woorden. Als je een Nederlandse tekst schrijft, gebruik dan \usepackage[dutch]{babel} in de preamble.

B.5. Breek juist af

De tilde ~ geeft een non breaking space. Gebruik de tilde in plaats van een spatie, als op die spatie niet mag worden afgebroken. Voorkom bijvoorbeeld dat een symbool op het begin van een regel wordt gezet:

het getal~$n$, de functie~$f$, de Hilbertruimte~$H$.

Gebruik de tilde ook om rijtjes korte symbolen netjes af te breken:

de variabelen $x$,~$y$ en~$z$.

Om een woord eenmalig op een voorkeursplek af te breken, gebruik je \-, bijvoorbeeld:

voorkeurs\-behandeling

LaTeX zal dan alleen op de plek van de \- proberen af te breken en op de andere plekken niet. Als je dat wel wilt, moet je tikken:

voor\-keurs\-be\-han\-de\-ling

In een formule die tussen enkele dollartekens staat, kun je met accolades een afbreekvoorkeur aangeven: ${a^2+b^2}=c^2$. De accolades zorgen ervoor dat er niet rond de + wordt afgebroken.

Als je echt niet middenin een formule wilt afbreken, zet die dan in een \hbox{}. LaTeX zet eerst die \hbox{}, daarna pas de zin. Let op: in een \hbox{} moet een wiskundeformule weer opnieuw tussen enkele dollartekens.

Als het dan nog steeds niet lukt, ga dan je tekst herschrijven. Keer bijvoorbeeld de volgorde van een zin om. Dit lijkt misschien op opgeven, maar is vaak de meest praktische oplossing. Doe dit niet meteen, maar later – als je je tekst aan het afronden bent. Het kan immers voorkomen dat het probleem zichzelf oplost doordat teksten gaandeweg het schrijfproces nog verschuiven.

B.6. Voorkom een onjuiste grote spatie na een punt

Een punt met een spatie erna wordt door LaTeX opgevat als het einde van een zin. De spatie na de punt krijgt een grotere horizontale ruimte dan een gewone spatie.

De grotere spatie na een punt is meestal goed, behalve bijvoorbeeld in titulatuur en afkortingen. Om grote spaties te voorkomen, schrijf je Dr.~G.F.~Helminck of Dr.\ G.F.\ Helminck. De ~ is een non breaking space, de \␣ geeft een gewone spatie, maar het voorkomt wel dat LaTeX het patroon punt-spatie ziet.

B.7. Gebruik \DeclareMathOperator voor nieuwe operatoren.

Voor het zetten van operatoren als $\operatorname{Tr}$ of $\operatorname{ord}$ maak je zelf een operator met

\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}
\DeclareMathOperator{\ord}{ord}

Zo scheid je opmaak van inhoud en krijg je de juiste witruimte rondom de operator.

Onthouden

 • Wiskunde schrijven:
  • Schrijf zinnen met een hoofdletter en een punt.
  • Verdeel de tekst in alinea’s en paragrafen.
  • Schrijf goed Nederlands.
  • Schrijf in- en uitleidingen.
  • Wees zorgvuldig met naamgeving.
  • Vind een balans tussen woorden en symbolen.
  • Nummer formules alleen als dat nodig is.
  • Geef figuren en tabellen een onderschrift.
  • Gebruik displays als dat nodig is.
  • Geef definities en stellingen de juiste opmaak.
 • LaTeX:
  • Gebruik en maak structuurcommando’s
  • Houd je code netjes.
  • Typ geen lege regel als dat niet moet.
  • Gebruik Babel.
  • Breek juist af.
  • Voorkom een onjuiste spatie na een punt.
  • Gebruik \DeclareMathOperator voor nieuwe operatoren.

Referenties

 1. Dimitri Bertsekas. Ten simple rules for mathematical writing. 2002.
 2. Edsger W. Dijkstra en A.J.M. van Gasteren. On naming. Mei 1986.
 3. David Goss. Some Hints on Mathematical Style.
 4. Paul R. Halmos. How to write mathematics. American Mathematical Society, 1973.
 5. D.E. Knuth, T. Larrabee en P.M. Roberts. Mathematical Writing. Maa Notes. Mathematical Association of America, 1996.
 6. Andrew D. Lewis. Latex do’s and don’t’s. 2011.
 7. Jean-Pierre Serre. How to write mathematics badly. Video. 2009.
 8. Mark Trettin en Jürgen Fenn. An essential guide to LaTeX 2e usage. 2007.